Научная работа

Учебно-методические источники

1.Королінська С.В., Ізмайлова Н.І., Сіренко П.О., Аркуша А.О. Основи здорового способу життя студентів: навч. посібник / С.В. Королінська, Н.І. Ізмайлова, П.О. Сіренко, А.О. Аркуша.- Харків: НФаУ, 2013. – 84 с.

2. Аркуша А.О., Королінська С.В., Ізмайлова Н.І. та ін. Основи техніко-тактичної підготовки в баскетболі: навч. посібник / А.О. Аркуша, С.В. Королінська, Н.І. Ізмайлова та ін. – Харків: НФаУ, 2013. – 103 с.

3. Королинськая С.В., Измайлова Н.И., Аркуша А.А., Павленко Е.Е., Зелененко Н.А., Шушпанова Ю.В.Физическая культура и спорт в адаптации иностранных студентов к украинской системе образования: учеб. пособие / С.В. Королинськая, Н.И. Измайлова, А.А. Аркуша и др. –Харьков: НФаУ, 2013. – 109 с.

4.  http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/8328 -  Физическая культура и спорт в адаптации иностранных студентов к украинской системе образования (уч.пособие)
5. http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/8320 - Основи техніко-тактичної підготовки в баскетболі (навч. посіб)

6. http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/8329 - Основи здорового способу життя студентів (навч. посіб.)
7. http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/8327 – Physical culture and sport in adaptation of foreign students to the Ukrainian education system (навч. посіб.)
8. http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/8330 - Фізичне виховання в реабілітації студентів з ослабленним здоров’ям (метод. рек.)

2017-2018 учебный год 

План работы Кафедри фізичного виховання та здоров’я 2017-2018 навчальний рік

2016-2017 учебный год

ПЛАН наукової роботи 2016-2017

Звіт з наукової роботи кафедри фізичного виховання та здоров’я 2016-2017

Список публикаций

2016-2017 учебный год

 1. Лобода В. С. Педагогічні умови формування культури здоров’я студентів на заняттях з фізичного виховання / В. С. Лобода // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол. : Безлюдний О. І. (гол. ред.) та ін.]. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2016. – Випуск 13. – С. 28 – 33.
 2. Королінська С. В. Вплив аеробіки на розвиток професійно важливих якостей студентів фармацевтичного профілю / С. В. Королінська // Лабіринти реальності: зб. наукових праць / за заг. ред. д.філос.н. Журби М. А. – Монреаль: СPM «ASF». 2016. – С. 303 – 306.
 3. Зелененко Н. О. Професійно-прикладна фізична підготовка студента-фармацевта в умовах сучасної освіти / Н. О. Зелененко // Лабіринти реальності: зб. наукових праць / за заг. ред. д.філос.н. Журби М. А. – Монреаль: СPM «ASF». 2016. – С. 300 – 303.
 4. Зелененко Н. О. Використання засобів фізичної культури в регулюванні працездатності студентів / Н. О. Зелененко // Релігія, релігійність, філософія та гуманітаристика у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти: зб. наукових праць / за заг. ред. д.філос.н. Журби М. А. – Монреаль: СPM «ASF». 2016. – С. 178 – 180.
 5. Павленко Т. В. Моделювання навчально-виховного процесу щодо організації фізичного виховання серед учнівської молоді в сучасних умовах / Павленко Т. В., Павленко Є. Є. // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка [Текст]. Вип. 140 / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка ; гол. ред. Носко М.О. – Чернігів : ЧНПУ, 2016. – С. 328 – 331. (Серія: Педагогічні науки).
 6. Королінська С. В. Волейбол як засіб виховання професійно важливих якостей підготовки студентської молоді / С. В. Королінська // Людина віртуальна: нові горизонти: зб. наукових праць / за заг. ред. д.філос.н. Журби М. А. – Частина 2 – Монреаль: СPM «ASF». 2017. – С. 168 – 170.
 7. Зелененко Н. О. Спортивні ігри у формуванні особистості студентів / Н. О. Зелененко // Людина віртуальна: нові горизонти: зб. наукових праць / за заг. ред. д.філос.н. Журби М. А. – Частина 2 – Монреаль: СPM «ASF». 2017. – С. 165– 167.
 8. Королінська С. В. Організація самостійної роботи студентів з фізичного виховання / С. В. Королінська // Розвиток європейського простору очима молоді: економічні, соціальні та правові аспекти: матеріли Всеукраїнської науково-практична. конференції докторантів, молодих учених та студентів, м. Харків, 28 квітня 2017 р. – Харків: ФОП Панов А. М., 2017. – с. 2482 – 2486.
 9. Зелененко Н. О. Особливості та взаємозв’язок понять фізична та розумова працездатність / Н. О. Зелененко // Розвиток європейського простору очима молоді: економічні, соціальні та правові аспекти: матеріли Всеукраїнської науково-практична. конференції докторантів, молодих учених та студентів, м. Харків, 28 квітня 2017 р. – Харків: ФОП Панов А. М., 2017. – с. 2465 – 2469.
 10. Лобаньова О.В. Застосування елементів волейболу на заняттях спеціального медичного відділення / О.В. Лобаньова, С. В. Королінська, Н. О. Зелененко // Розвиток європейського простору очима молоді: економічні, соціальні та правові аспекти: матеріли Всеукраїнської науково-практична. конференції докторантів, молодих учених та студентів, м. Харків, 28 квітня 2017 р. – Харків: ФОП Панов А. М., 2017. – с. 2513 – 2517.
 11. Слюсаренко О., Поняття «лідер» і «лідерство» в сучасній науковій літературі / О.Слюсаренко // наук. вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота». – 2016. – Випуск 2 (39). – С 244 – 246.
 12. Слюсаренко О.О. Проблема лідерства в сучасній науковій літературі / О. О. Слісаренко // «Освіта і доля нації». Філософія і педагогіка миру в Україні та сучасному світі: мат-ли XVII Міжнар. наук.-практичн. конф. (28-29 жовтня 2016 р.) / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків: ХНПУ, 2016. – С. 191 –193.
 13. Слюсаренко О., Проблема лідерства у психолого-педагогічній науці: суть, класифікація та функції лідерів / О. Слюсаренко // Актуальні дослідження в соціальній сфері : мат-ли 8 міжнар. наук.-практичн. конф. (м. Одеса, 17 листопада 2016 р.) / гол. ред. В. В. Корнещук. – Одеса: ФОП Бондаренко М. О., 2016. – С. 39 – 41.
 14. Слюсаренко О. О., Лідерські якості в системі вимог до фахівців фармацевтичної галузі / О. О. Слюсаренко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Вип. 3. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – С. 145 –149.

2015-2016 учебный год

 1. Аркуша, А. О. Інноваційний напрямок в системі фізичного виховання студентів НФаУ / А. О. Аркуша, Н. І. Ізмайлова, Н. О. Зелененко, С. В. Королінська // Актуальные научные исследования в современном мире : V Междунар. науч.-практ. конф., г. Переяслав-Хмельницкий, 21-22 сент. 2015 г. – Переяслав-Хмельницкий, 2015. – Вып. 5, ч. 3. – С. 48 – 51.
 2. Ізмайлова, Н. І. Фізична культура і спорт як засіб виховання всебічно та гармонійно розвиненої особистості студента / Н. І. Ізмайлова, С. В. Королінська, Н. О. Зелененко, О. В. Лобаньова // Наука як рушійна та антикризова сила : II міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 16 лист. 2015 р. – Київ, 2015. – С. 138 – 141.
 3. Шушпанова Ю. В. Методичні основи міждисциплінарної інтеграції при викладанні фізичного виховання у вищих фармацевтичних закладах освіти / Ю. В. Шушпанова // Вища освіта країни у контексті інтеграції до європейського освітнього простору: X Міжнародна наук.-практ. конф., м. Київ, 19 – 21 лист. 2015 р. – Київ, 2015. – С. 350 – 361.
 4. Лобода В. С. Шляхи формування мотивації студентів до здорового способу життя (на прикладі майбутніх фахівців фармацевтичної галузі) / В. С. Лобода // Вища освіта країни у контексті інтеграції до європейського освітнього простору: X Міжнародна наук.-практ. конф., м. Київ, 19 – 21 лист. 2015 р. – Київ, 2015. – С. 125 – 136.
 5. Королінська, С. В. Становлення та розвиток фізичного виховання і спорту в Національному фармацевтичному університеті / С. В. Королінська // 210 років фармацевтичної освіти: Традиції та інновації : наук. конф., м. Харків, 27 лист. 2015 р. – Харків, 2015. – С. 85 – 87.
 6. Королінська, С. В. Реформування організації навчання студентів з дисципліни «фізичне виховання» в НФаУ / С. В. Королінська, Н. О. Зелененко, Н. І. Ізмайлова, О. В. Лобаньова // Наука в современном мире : IV межунар. науч.-практ. конф., г. Киев, 19 дек. 2015 г. – Киев, 2015. – С. 141 – 144.
 7. Павленко, В. О. Педагогічні знання та методика викладання вчителя фізичної культури / В. О. Павленко, Е. Е. Павленко // Здоровье, спорт, реабилитация. – Харьков, 2015. – № 1. – С. 76 – 79.
 8. Зеленський, Р. М. Результати експериментальної перевірки умов формування відповідальності на заняттях з фізичного виховання у студентів вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації / Р. М. Зеленський // Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології : сб. наук. праць Херсонського національного технічного університету. – Вип. 1 (12). – Херсон: Грінь Д. С., 2015. – Т-2. – С. 40 – 44.
 9. Зелененко Н. О. Фізичне виховання як засіб адаптації іноземних студентів підготовчого факультету до навчального процесу у ВНЗ / Н. О. Зелененко // Людина віртуальна: нові горизонти: III Міжнародна наук.-практ. конф. м. Рубіжне, 30 – 31 бер. 2016 р.– Рубіжне, 2016. – С. 164 – 166.
 10. Королінська С. В. Оптимізація процесу фізичного виховання студентів спеціального медичного навчального відділення НФаУ / С. В. Королінська // Людина віртуальна: нові горизонти: III Міжнародна наук.-практ. конф. м. Рубіжне, 30 – 31 бер. 2016 р.– Рубіжне, 2016. – С. 167 – 169.
 11. Павленко, В. О. Моделювання навчально-виховного процесу щодо організації фізичного виховання серед учнівської молоді в сучасних умовах / В. О. Павленко, Є. Є. Павленко // шкільній фізичній культурі і спорту – 80: зб. наук. праць Кіровоградського держ. пед. ун-ту ім. Володимира Винниченка та комунального закладу “Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського “/ уклад. С. В. Бондаренко, М. Г. Коробов. – Кіровоград: НН “Рекламне агентство Євгенія плюс”, С. 129 – 135.

2013-2014 учебный год

1. Ізмайлова Н.І., Королінська С.В. Вплив фізичного виховання на збереження працездатності студентів / В матеріалах всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів «Розвиток України очима молоді: Соціальні, економічні та правові аспекти». 18 квітня 2013 р. –Харків: ХНЕУ, 2013. – С. 2375-2380.

2. Зеленский Р.М. Професійно-прикладна фізична підготовка майбутніх фахівців фармації у системі ВНЗ. –Матеріали конференції за підсумками практики студентів НФаУ (19 квітня 2013 р.). – Х.:НФаУ, 2013. – С. 67-69.

3. Павленко Т.В., Павленко Є.Є. Роль оздоровительной гимнастики в повышении интереса у студентов в системе физического воспитания. / Современные процессы развития физической культуры, спорта и туризма. Состояние и перспективы формирования здорового образа жизни: В матер. XVI междунар. симпозиума 15-18 февр. 2013 г. – Красноярск, 2013. –С. 107-109.

4. Червона С.П., Кононенко Н.М., Зелененко Н.О.Проблема суддівських помилок в іграх з гандболу / Проблемы и перспективы развития спортивных игр и единоборств в высших учебных заведениях // Сборник статей IX междунар.науч. конф., 8-9 февраля 2013 г. – Белгород-Харьков-Красноярск-Москва: ХНПУ, 2013. – С 362-364.


Другие издания

1. Зеленский Р.М., Карнаух Ю.Нетрадиційні засоби підтримання здоров’я / Профілактична медицина та валеологія як складові процесу управління здоров’ям нації: Зб. матеріалів 48-ї обл. студ. конф. – З.: ХБМК №1, 2013. – С. 16-21.

2. Павленко Т.В., Павленко О.Є., Ступак І.К. Застосування інтервального тренування у навчальному процесі. Актуальні проблеми розвитку традиційних і східних єдиноборств: Зб.тез VII міжнар..н.-мет. конф. Х.: МВСУ, 2013. – С.82-87.

2014 год

Навчально-методичні джерела

1. Павленко Т.В. Основы оздоровительной гимнастики в системе физического воспитания: учебно-методическое пособие / Т.В. Павленко, А.Е. Павленко. — М .: ХНАДУ, 2014. — 100 с.

2. S.V. Korolinskaya, A.A. Arkusha, N.I.Izmailova, M.F. Cemodanova, E.E. Pavlenko, P.A. Sirenko Physical culture and sport in adaptation for foreign students to the Ukrainian education sistem Kharkov: NPU, 2014.- 97 p.

2015 год

Информация о выполнении докторских и кандидатских диссертаций

 1. Ст. преп. Сиренко П.А. в мае 2015 г. защитил кандидатскую диссертацию на тему «Инновационные технологии в физической подготовке квалифицированных футболистов». Науч. рук. — д. н. по физическому воспитанию и спорту, проф. Козина Ж.Л.
 2. В настоящее время заведующий кафедрой Лобода В.С. работает над докторской диссертацией. Тема находится в разработке. Науч. рук. — д. н. по физическому воспитанию и спорту Мулик В.В.
 3. В настоящее время доцент Королинская С.В. работает над докторской диссертацией на тему «Теоретические и методические основы физического воспитания будущих специалистов фармацевтического профиля». Научный консультант — докт. пед. наук, проф. Кайдалова Л.Г.

Студенческое научное общество

2017-2018 н.р.

Студенты СНО кафедры физического воспитания и здоровья  2017- 2018 учебный год:

№ з/п ПІБ Факультет, курс, група електрона адреса Науковий керевник
1 Гречкосій Я.А. Ф І 4 igrechkosijbicru872@gmail.com Королінська С.В.
2 Гарист С.А. Ф І 4 sofiyagarist99@gmail.com Королінська С.В.
3 Єль Мехді Шабіб а Ф І 4 xmidox2010@live.gr Королінська С.В.
4 Чадченко Д.О. БТ І 2 chadchenko.darina@i.ua Зелененко Н.О.
5 Кім Мегі Гим-Челівна Ф І 5 meggushkakim@gmail.com Зелененко Н.О.
6 Дворніченко О.С. Ф І 2 olyarybka67@gmail.com Шушпанова Ю.В.
7 Тертична А.А. Ф І 1 tertychnaya.n@gmail.com Шушпанова Ю.В.
8 Камиштан А.С. Ф І 2 ia.kaamysh@gmail.com Лобода В.С.
9 Чуйкова П.О. Ф І 1 polinachuykova70@gmail.com Лобода В.С.
10 Карпенко К.І. Ф ССО ІІ 1 mako.karpenko.73@gmail.com Недорубко С.А.
11 Запорожець Д.В. Ф ІІ 9 zaporozhets.dashka25@gmail.com Лобода В.С.

Звіт роботи СНТ 16-17(ам)

51

29 марта 2017 г. на кафедре физического воспитания и здоровья состоялась традиционная ежегодная студенческая научная конференция «Физическая культура и спорт – основа здоровой нации».

Участниками конференции были:

 1. Сальникова Ксения Романовна, ТПКЗ 1 курс (4,0) (мед), «Причины роста популярности экстримальных видов спорта»;
 2. Стоян Анна Афанасиевна, Ф 2 курс 19 гр., «Залучення студентів на відвідування занять з фізичного виховання»;
 3. Степанова Виктория Григорьевна, Ф 1 курс ССО (мед) 3 гр., « Профессионально-прикладная физическая подготовка студента-фармацевта»;
 4. Мазя Виктория Витальевна, Ф 2 курс 8 гр., «Физическая активность человека как составляющая здоровья»;
 5. Кулаева Александра Евгеньевна, Ф 1 курс ССО 1 гр., «Влияние физических упражнений на женский организм»;
 6. Гончарова Юлия Владимировна Ф 1 курс ССО 1 гр., «Оздоровительный бег и психическое здоровье»;
 7. Казимова Лейла Абталибовна, ТПКЗ 1курс  2гр., «Кардиотренировка»;
 8. Блашенко Кристина Андреевна, Ф 1 курс 9 гр., «Основы питания студента»

Студентами были подготовлены доклады на актуальные темы, затрагивающие разные стороны физического воспитания молодежи.

Поднятые докладчиками вопросы вызвали большой интерес присутствующих и оживленную дискуссию.

Лучшие участники конференции были отмечены призами, а все выступающие студенты получили сертификаты.

План работы студенческого научного общества на 2016-2017 у.г.:

План снт 16-17

Список студентов СНО 2016-2017 у.г.:

список Студентів СНТ 2016-2017

За період 2013-2014 н.р. на кафедрі фізичного виховання та здоров’я було продовжено роботу СНТ. З жовтня 2013 р. його керівництво було покладено на ст. викл. Зеленського Р.М.
На кафедрі фізичного виховання та здоров’я в 2013-2014 навчальному році студентами гуртка СНТ, в кількості 24 особи, здійснювалися дослідження за такими напрямами:
– Історія розвитку фізичного виховання в Україні;
– Вплив фізичних навантажень на кров та органи кровообігу людини;
– Здоровий спосіб життя в режимі дня студента;
– Вплив фізичного виховання на успішність студентів;
– Аналіз факторів, які впливають на розвиток фізичних якостей студенток НФаУ під час навчання в університеті;
– Особливості дієти при нарощуванні м’язів у юнаків-студентів;
– Фізична активність людини як складова здоров’я;
– Особливості занять фізичними вправами жінок при захворюванні цукровим діабетом;
– Розробка комплексу фізичних вправ для спортивних танців;
– Раціональна рухова активність як фактор зміцнення здоров’я та профілактики захворювань;
– Проблеми індивідуалізації на заняттях з фізичного виховання;
– Фізична культура та ЛФК при травмах;
– Сучасні методи боротьби з надлишковою вагою;
– Подолання стресової ситуації за допомогою фізичних вправ;
– PHYSICAL EDUCATION PROGRAM IMPROVES STUDENTS’ EXECUTIVE ATTENTION (Фізичне виховання як засіб покращення працездатності студентів).
На кафедральну конференцію, яка відбулася 15 квітня 2014 р. було підготовлено 15 доповідей.
Для участі у XXI Міжнародній науково-практичній конференції молодих учених та студентів «Актуальні питання створення нових лікарських засобів», яка відбулася 22-23 квітня 2014 р., кафедрою було рекомендовано доповідь «Phisical education program improves students executive attention» (Програма комплексів фізичних вправ та її вплив на розумову працездатність студентів) студентки Ben Sliman N. (Бен Сліман Наржисс) 2 к., група: англ. 03, спеціальність «Фармація». Наук. керівник –Королінська С.В., доцент кафедри фізичного виховання та здоров’я НФаУ, кандидат наук фізичного виховання та спорту. За результатами названої конференції опубліковано 1 тези доповіді.

На кафедре физического воспитания и здоровья в 2014-2015 учебном году студентами СНО в количестве 12 человек осуществлялись исследования по следующим направлениям:

 1. Бондарь Ю. «Исследование уровня физической подготовленности студентов-фармацевтов».
 2. Артелова К. «Оздоровительная ходьба как упражнение общего воздействия на здоровье человека».
 3. Козак Ю. «Физическое воспитание в режиме дня студента».
 4. Степанов В. «Физическое воспитание, его особенности, социальные функции и взаимодействие с другими явлениями».
 5. Ильичева М. «Залог здорового образа жизни».
 6. Чучмар В. «Взаимосвязь росто-весовых и функциональных показателей студенток НФаУ».
 7. Глущенко В. «Физическое воспитание и его роль в становлении личности».
 8. Борко Е. «Физическое воспитание и спорт в системе формирования личности».
 9. Трищалова «Физическая культура и спорт в структуре свободного времени студентов».
 10. Чернявская Е. «Нетрадиционные системы укрепления здоровья и физического совершенствования личности».
 11. Соболева Я. «Физическое воспитание в системе профессионально-прикладной подготовки специалистов фармации».
 12. Копылова Н. «Современная концепция здоровья и здорового образа жизни».

На кафедральную конференцию «Физическая культура, спорт и здоровье», которая состоялась 8 апреля 2015 г., было подготовлено 12 докладов.

Для участия в XXII Международной научно-практической конференции молодых ученых и студентов «Актуальные вопросы создания новых лекарственных средств», кафедрой было рекомендовано доклады: Томашевская Д. «Взаимосвязь росто-весовых и функциональных показателей организма у студенток НФаУ» (науч. рук. — к.пед.н., ст. преп. Кирильченко С.М.), Бондарь Ю. «Исследование уровня физической подготовленности студентов» (науч. рук. — ст. преп. Измайлова Н.И.), Насралла Хайдар (факультет по подготовке иностранных граждан) (науч. рук. — к.н. по физическому воспитанию и спорту, доц. Королинская С.В.), Соболева Я. «Кардиотренировка: сущность и правила организации» (науч. рук.- к.пед .н., ст. преп. Зеленский Р.М.).

Работа СНО в 2015-2016 уч.г. 

С сентября 2015 года работу СНО возглавила Королинская С.В.

План СНТ кафедри фізичного виховання та здоров’я на 2015-2016 н.р.

Студенти СНТ кафедри фізичного виховання та здоров’я 2015-2016 н.р.

студентська конференція -2016р.

Print Friendly