Наукова робота

Навчально-методичні джерела

1.Королінська С.В., Ізмайлова Н.І., Сіренко П.О., Аркуша А.О. Основи здорового способу життя студентів: навч. посібник / С.В. Королінська, Н.І. Ізмайлова, П.О. Сіренко, А.О. Аркуша.- Харків: НФаУ, 2013. – 84 с.

2. Аркуша А.О., Королінська С.В., Ізмайлова Н.І. та ін. Основи техніко-тактичної підготовки в баскетболі: навч. посібник / А.О. Аркуша, С.В. Королінська, Н.І. Ізмайлова та ін. – Харків: НФаУ, 2013. – 103 с.

3. Королинськая С.В., Измайлова Н.И., Аркуша А.А., Павленко Е.Е., Зелененко Н.А., Шушпанова Ю.В.Физическая культура и спорт в адаптации иностранных студентов к украинской системе образования: учеб. пособие / С.В. Королинськая, Н.И. Измайлова, А.А. Аркуша и др. –Харьков: НФаУ, 2013. – 109 с.

4.  http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/8328 -  Физическая культура и спорт в адаптации иностранных студентов к украинской системе образования (уч.пособие)
5. http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/8320 - Основи техніко-тактичної підготовки в баскетболі (навч. посіб)

6. http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/8329 - Основи здорового способу життя студентів (навч. посіб.)
7. http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/8327 – Physical culture and sport in adaptation of foreign students to the Ukrainian education system (навч. посіб.)
8. http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/8330 - Фізичне виховання в реабілітації студентів з ослабленним здоров’ям (метод. рек.)

2017-2018 навчальний рік

План работы Кафедри фізичного виховання та здоров’я 2017-2018 навчальний рік

2016-2017 навчальний рік

ПЛАН наукової роботи 2016-2017

Звіт з наукової роботи кафедри фізичного виховання та здоров’я 2016-2017

Список публікацій

2016-2017 навчальний рік

 1. Лобода В. С. Педагогічні умови формування культури здоров’я студентів на заняттях з фізичного виховання / В. С. Лобода // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол. : Безлюдний О. І. (гол. ред.) та ін.]. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2016. – Випуск 13. – С. 28 – 33.
 2. Королінська С. В. Вплив аеробіки на розвиток професійно важливих якостей студентів фармацевтичного профілю / С. В. Королінська // Лабіринти реальності: зб. наукових праць / за заг. ред. д.філос.н. Журби М. А. – Монреаль: СPM «ASF». 2016. – С. 303 – 306.
 3. Зелененко Н. О. Професійно-прикладна фізична підготовка студента-фармацевта в умовах сучасної освіти / Н. О. Зелененко // Лабіринти реальності: зб. наукових праць / за заг. ред. д.філос.н. Журби М. А. – Монреаль: СPM «ASF». 2016. – С. 300 – 303.
 4. Зелененко Н. О. Використання засобів фізичної культури в регулюванні працездатності студентів / Н. О. Зелененко // Релігія, релігійність, філософія та гуманітаристика у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти: зб. наукових праць / за заг. ред. д.філос.н. Журби М. А. – Монреаль: СPM «ASF». 2016. – С. 178 – 180.
 5. Павленко Т. В. Моделювання навчально-виховного процесу щодо організації фізичного виховання серед учнівської молоді в сучасних умовах / Павленко Т. В., Павленко Є. Є. // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка [Текст]. Вип. 140 / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка ; гол. ред. Носко М.О. – Чернігів : ЧНПУ, 2016. – С. 328 – 331. (Серія: Педагогічні науки).
 6. Королінська С. В. Волейбол як засіб виховання професійно важливих якостей підготовки студентської молоді / С. В. Королінська // Людина віртуальна: нові горизонти: зб. наукових праць / за заг. ред. д.філос.н. Журби М. А. – Частина 2 – Монреаль: СPM «ASF». 2017. – С. 168 – 170.
 7. Зелененко Н. О. Спортивні ігри у формуванні особистості студентів / Н. О. Зелененко // Людина віртуальна: нові горизонти: зб. наукових праць / за заг. ред. д.філос.н. Журби М. А. – Частина 2 – Монреаль: СPM «ASF». 2017. – С. 165– 167.
 8. Королінська С. В. Організація самостійної роботи студентів з фізичного виховання / С. В. Королінська // Розвиток європейського простору очима молоді: економічні, соціальні та правові аспекти: матеріли Всеукраїнської науково-практична. конференції докторантів, молодих учених та студентів, м. Харків, 28 квітня 2017 р. – Харків: ФОП Панов А. М., 2017. – с. 2482 – 2486.
 9. Зелененко Н. О. Особливості та взаємозв’язок понять фізична та розумова працездатність / Н. О. Зелененко // Розвиток європейського простору очима молоді: економічні, соціальні та правові аспекти: матеріли Всеукраїнської науково-практична. конференції докторантів, молодих учених та студентів, м. Харків, 28 квітня 2017 р. – Харків: ФОП Панов А. М., 2017. – с. 2465 – 2469.
 10. Лобаньова О.В. Застосування елементів волейболу на заняттях спеціального медичного відділення / О.В. Лобаньова, С. В. Королінська, Н. О. Зелененко // Розвиток європейського простору очима молоді: економічні, соціальні та правові аспекти: матеріли Всеукраїнської науково-практична. конференції докторантів, молодих учених та студентів, м. Харків, 28 квітня 2017 р. – Харків: ФОП Панов А. М., 2017. – с. 2513 – 2517.
 11. Слюсаренко О., Поняття «лідер» і «лідерство» в сучасній науковій літературі / О.Слюсаренко // наук. вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота». – 2016. – Випуск 2 (39). – С 244 – 246.
 12. Слюсаренко О.О. Проблема лідерства в сучасній науковій літературі / О. О. Слісаренко // «Освіта і доля нації». Філософія і педагогіка миру в Україні та сучасному світі: мат-ли XVII Міжнар. наук.-практичн. конф. (28-29 жовтня 2016 р.) / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків: ХНПУ, 2016. – С. 191 –193.
 13. Слюсаренко О., Проблема лідерства у психолого-педагогічній науці: суть, класифікація та функції лідерів / О. Слюсаренко // Актуальні дослідження в соціальній сфері : мат-ли 8 міжнар. наук.-практичн. конф. (м. Одеса, 17 листопада 2016 р.) / гол. ред. В. В. Корнещук. – Одеса: ФОП Бондаренко М. О., 2016. – С. 39 – 41.
 14. Слюсаренко О. О., Лідерські якості в системі вимог до фахівців фармацевтичної галузі / О. О. Слюсаренко // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Вип. 3. – Бердянськ : БДПУ, 2016. – С. 145 –149.

2015-2016 навчальний рік

 1. Аркуша, А. О. Інноваційний напрямок в системі фізичного виховання студентів НФаУ / А. О. Аркуша, Н. І. Ізмайлова, Н. О. Зелененко, С. В. Королінська // Актуальные научные исследования в современном мире : V Междунар. науч.-практ. конф., г. Переяслав-Хмельницкий, 21-22 сент. 2015 г. – Переяслав-Хмельницкий, 2015. – Вып. 5, ч. 3. – С. 48 – 51.
 2. Ізмайлова, Н. І. Фізична культура і спорт як засіб виховання всебічно та гармонійно розвиненої особистості студента / Н. І. Ізмайлова, С. В. Королінська, Н. О. Зелененко, О. В. Лобаньова // Наука як рушійна та антикризова сила : II міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 16 лист. 2015 р. – Київ, 2015. – С. 138 – 141.
 3. Шушпанова Ю. В. Методичні основи міждисциплінарної інтеграції при викладанні фізичного виховання у вищих фармацевтичних закладах освіти / Ю. В. Шушпанова // Вища освіта країни у контексті інтеграції до європейського освітнього простору: X Міжнародна наук.-практ. конф., м. Київ, 19 – 21 лист. 2015 р. – Київ, 2015. – С. 350 – 361.
 4. Лобода В. С. Шляхи формування мотивації студентів до здорового способу життя (на прикладі майбутніх фахівців фармацевтичної галузі) / В. С. Лобода // Вища освіта країни у контексті інтеграції до європейського освітнього простору: X Міжнародна наук.-практ. конф., м. Київ, 19 – 21 лист. 2015 р. – Київ, 2015. – С. 125 – 136.
 5. Королінська, С. В. Становлення та розвиток фізичного виховання і спорту в Національному фармацевтичному університеті / С. В. Королінська // 210 років фармацевтичної освіти: Традиції та інновації : наук. конф., м. Харків, 27 лист. 2015 р. – Харків, 2015. – С. 85 – 87.
 6. Королінська, С. В. Реформування організації навчання студентів з дисципліни «фізичне виховання» в НФаУ / С. В. Королінська, Н. О. Зелененко, Н. І. Ізмайлова, О. В. Лобаньова // Наука в современном мире : IV межунар. науч.-практ. конф., г. Киев, 19 дек. 2015 г. – Киев, 2015. – С. 141 – 144.
 7. Павленко, В. О. Педагогічні знання та методика викладання вчителя фізичної культури / В. О. Павленко, Е. Е. Павленко // Здоровье, спорт, реабилитация. – Харьков, 2015. – № 1. – С. 76 – 79.
 8. Зеленський, Р. М. Результати експериментальної перевірки умов формування відповідальності на заняттях з фізичного виховання у студентів вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації / Р. М. Зеленський // Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології : сб. наук. праць Херсонського національного технічного університету. – Вип. 1 (12). – Херсон: Грінь Д. С., 2015. – Т-2. – С. 40 – 44.
 9. Зелененко Н. О. Фізичне виховання як засіб адаптації іноземних студентів підготовчого факультету до навчального процесу у ВНЗ / Н. О. Зелененко // Людина віртуальна: нові горизонти: III Міжнародна наук.-практ. конф. м. Рубіжне, 30 – 31 бер. 2016 р.– Рубіжне, 2016. – С. 164 – 166.
 10. Королінська С. В. Оптимізація процесу фізичного виховання студентів спеціального медичного навчального відділення НФаУ / С. В. Королінська // Людина віртуальна: нові горизонти: III Міжнародна наук.-практ. конф. м. Рубіжне, 30 – 31 бер. 2016 р.– Рубіжне, 2016. – С. 167 – 169.
 11. Павленко, В. О. Моделювання навчально-виховного процесу щодо організації фізичного виховання серед учнівської молоді в сучасних умовах / В. О. Павленко, Є. Є. Павленко // шкільній фізичній культурі і спорту – 80: зб. наук. праць Кіровоградського держ. пед. ун-ту ім. Володимира Винниченка та комунального закладу “Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського “/ уклад. С. В. Бондаренко, М. Г. Коробов. – Кіровоград: НН “Рекламне агентство Євгенія плюс”, С. 129 – 135.

2013-2014 навчальний рік

1. Ізмайлова Н.І., Королінська С.В. Вплив фізичного виховання на збереження працездатності студентів / В матеріалах всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених та студентів «Розвиток України очима молоді: Соціальні, економічні та правові аспекти». 18 квітня 2013 р. –Харків: ХНЕУ, 2013. – С. 2375-2380.

2. Зеленский Р.М. Професійно-прикладна фізична підготовка майбутніх фахівців фармації у системі ВНЗ. –Матеріали конференції за підсумками практики студентів НФаУ (19 квітня 2013 р.). – Х.:НФаУ, 2013. – С. 67-69.

3. Павленко Т.В., Павленко Є.Є. Роль оздоровительной гимнастики в повышении интереса у студентов в системе физического воспитания. / Современные процессы развития физической культуры, спорта и туризма. Состояние и перспективы формирования здорового образа жизни: В матер. XVI междунар. симпозиума 15-18 февр. 2013 г. – Красноярск, 2013. –С. 107-109.

4. Червона С.П., Кононенко Н.М., Зелененко Н.О.Проблема суддівських помилок в іграх з гандболу / Проблемы и перспективы развития спортивных игр и единоборств в высших учебных заведениях // Сборник статей IX междунар.науч. конф., 8-9 февраля 2013 г. – Белгород-Харьков-Красноярск-Москва: ХНПУ, 2013. – С 362-364.


Інші видання

1. Зеленский Р.М., Карнаух Ю.Нетрадиційні засоби підтримання здоров’я / Профілактична медицина та валеологія як складові процесу управління здоров’ям нації: Зб. матеріалів 48-ї обл. студ. конф. – З.: ХБМК №1, 2013. – С. 16-21.

2. Павленко Т.В., Павленко О.Є., Ступак І.К. Застосування інтервального тренування у навчальному процесі. Актуальні проблеми розвитку традиційних і східних єдиноборств: Зб.тез VII міжнар..н.-мет. конф. Х.: МВСУ, 2013. – С.82-87.

2014 р.

Навчально-методичні джерела

1. Павленко Т.В. Основы оздоровительной гимнастики в системе физического воспитания: учебно-методическое пособие / Т.В. Павленко, А.Е. Павленко. — М .: ХНАДУ, 2014. — 100 с.

2. S.V. Korolinskaya, A.A. Arkusha, N.I.Izmailova, M.F. Cemodanova, E.E. Pavlenko, P.A. Sirenko Physical culture and sport in adaptation for foreign students to the Ukrainian education sistem Kharkov: NPU, 2014.- 97 p.

2015 р.

Інформація про виконання докторських та кандидатських дисертацій

 1. Старший викладач  Сиренко П.О. в травні 2015 г. захистив  кандидатську дисертацію на тему «Инноваційні  технології в фізичній підготовці кваліфікованих футболістів». Науч. кер. — д. н. з фізичного виховання та спорту, проф. Козіна Ж.Л.
 2. В теперішній час завідувач кафедри  Лобода В.С. працює над докторською дисертацією. Тема знаходиться в розробці. Наук. кер. — д. н. з фізичного виховання та спорту Мулік В.В.
 3. В теперішній час доцент Королінська С.В. працює  над докторською дисертацією на тему «Теоретичні та методичні основи фізичного виховання майбутніх спеціалістів фармацевтичного профілю». Науковий консультант — докт. пед. наук, проф. Кайдалова Л.Г.

Студентське наукове товариство

2017-2018 навчальний рік

Студенти СНТ кафедри фізичного виховання та здоров’я 2017- 2018 навчальний рік:

№ з/п ПІБ Факультет, курс, група електрона адреса Науковий керевник
1 Гречкосій Я.А. Ф І 4 igrechkosijbicru872@gmail.com Королінська С.В.
2 Гарист С.А. Ф І 4 sofiyagarist99@gmail.com Королінська С.В.
3 Єль Мехді Шабіб а Ф І 4 xmidox2010@live.gr Королінська С.В.
4 Чадченко Д.О. БТ І 2 chadchenko.darina@i.ua Зелененко Н.О.
5 Кім Мегі Гим-Челівна Ф І 5 meggushkakim@gmail.com Зелененко Н.О.
6 Дворніченко О.С. Ф І 2 olyarybka67@gmail.com Шушпанова Ю.В.
7 Тертична А.А. Ф І 1 tertychnaya.n@gmail.com Шушпанова Ю.В.
8 Камиштан А.С. Ф І 2 ia.kaamysh@gmail.com Лобода В.С.
9 Чуйкова П.О. Ф І 1 polinachuykova70@gmail.com Лобода В.С.
10 Карпенко К.І. Ф ССО ІІ 1 mako.karpenko.73@gmail.com Недорубко С.А.
11 Запорожець Д.В. Ф ІІ 9 zaporozhets.dashka25@gmail.com Лобода В.С.

Звіт роботи СНТ 16-17(ам)2016-2017 н.р.

51

29 березня 2017 р на кафедрі фізичного виховання та здоров’я відбулася традиційна щорічна студентська наукова конференція «Фізична культура і спорт – основа здорової нації».

Учасниками конференції були:

 1. Сальнікова Ксенія Романівна, ТПКЗ 1 курс (4,0) (мед), «Причини зростання популярності екстремальних видів спорту»;
 2. Стоян Анна Афанасіївна, Ф 2 курс 19 гр., «Залучення студентів на відвідуванні занять з фізичного виховання»;
 3. Степанова Вікторія Григорівна, Ф 1 курс ССО (мед) 3 гр., «Професійно-прикладна фізична підготовка студента-фармацевта»;
 4. Мазя Вікторія Віталіївна, Ф 2 курс 8 гр., «Фізична активність людини як складова здоров’я»;
 5. Кулаєва Олександра Євгенівна, Ф 1 курс ССО 1 гр., «Вплив фізичних вправ на жіночий організм»;
 6. Гончарова Юлія Володимирівна Ф 1 курс ССО 1 гр., «Оздоровчий біг і психічне здоров’я»;
 7. Казімова Лейла Абталибівна, ТПКЗ 1курс 2гр., «Кардіотренування»;
 8. Блашенко Христина Андріївна, Ф 1 курс 9 гр., «Основи харчування студента».

Студентами були підготовлені доповіді на актуальні теми, що висвічують різні сторони фізичного виховання молоді.

Теми докладів питання викликали великий інтерес присутніх і жваву дискусію.

Кращі учасники конференції були відзначені призами, а всі виступаючі студенти отримали сертифікати.

План роботи студентського наукового товариства 2016-2017 н.р.:

План снт 16-17

Список студентів СНТ 2016-2017 н.р.

список Студентів СНТ 2016-2017

За період 2013-2014 н.р. на кафедрі фізичного виховання та здоров’я було продовжено роботу СНТ. З жовтня 2013 р. його керівництво було покладено на ст. викл. Зеленського Р.М.
На кафедрі фізичного виховання та здоров’я в 2013-2014 навчальному році студентами гуртка СНТ, в кількості 24 особи, здійснювалися дослідження за такими напрямами:
– Історія розвитку фізичного виховання в Україні;
– Вплив фізичних навантажень на кров та органи кровообігу людини;
– Здоровий спосіб життя в режимі дня студента;
– Вплив фізичного виховання на успішність студентів;
– Аналіз факторів, які впливають на розвиток фізичних якостей студенток НФаУ під час навчання в університеті;
– Особливості дієти при нарощуванні м’язів у юнаків-студентів;
– Фізична активність людини як складова здоров’я;
– Особливості занять фізичними вправами жінок при захворюванні цукровим діабетом;
– Розробка комплексу фізичних вправ для спортивних танців;
– Раціональна рухова активність як фактор зміцнення здоров’я та профілактики захворювань;
– Проблеми індивідуалізації на заняттях з фізичного виховання;
– Фізична культура та ЛФК при травмах;
– Сучасні методи боротьби з надлишковою вагою;
– Подолання стресової ситуації за допомогою фізичних вправ;
– PHYSICAL EDUCATION PROGRAM IMPROVES STUDENTS’ EXECUTIVE ATTENTION (Фізичне виховання як засіб покращення працездатності студентів).
На кафедральну конференцію, яка відбулася 15 квітня 2014 р. було підготовлено 15 доповідей.
Для участі у XXI Міжнародній науково-практичній конференції молодих учених та студентів «Актуальні питання створення нових лікарських засобів», яка відбулася 22-23 квітня 2014 р., кафедрою було рекомендовано доповідь «Phisical education program improves students executive attention» (Програма комплексів фізичних вправ та її вплив на розумову працездатність студентів) студентки Ben Sliman N. (Бен Сліман Наржисс) 2 к., група: англ. 03, спеціальність «Фармація». Наук. керівник –Королінська С.В., доцент кафедри фізичного виховання та здоров’я НФаУ, кандидат наук фізичного виховання та спорту. За результатами названої конференції опубліковано 1 тези доповіді.

На кафедрі фізичного виховання та здоров’ в 2014-2015 н.р. студентами СНТ в кількості 12 чоловік здійснювалися дослідження за наступними напрямками:

 1. Бондарь Ю.«Дослідження рівня фізичної підготовленості студентів-фармацевтів».
 2. Артелова К. «Оздоровча ходьба як вправа загального впливу на здоров’я людини».
 3. Козак Ю. «Фізичне виховання врежимі дня студентаа».
 4. Степанов В. «Физичне  виховання, його особливості, срціальні функції і взаємодія з іншими явищами».
 5. Ильичева М. «Запорука здорового способу життя ».
 6. Томашевская Д«Взаимозв’язок росто-вагових і функціональних показників студенток НФаУ».
 7. Глущенко В. «Фізичне виховання і його роль в становленні особистості».
 8. Борко Е. «Физичне виховання і спорт в системі формування особистості ».
 9. Трищалова «Фізична культура і спорт в структурі вільного часу студентів».
 10. Чернявская Е. «Нетрадиційні ситсеми зміцнення здоров’я і фізичного вдосконалення особистості».
 11. Соболева Я. «Фізичне виховання в системі професійно-прикладної підготовки спеціалістіів фармації».
 12. Копылова Н. «Сучасна концепція здоров’я і здорового способу життя».

На кафедральну конференцію «Фізична культура, спорт і здоров’я», яка відбулася  8 квітня 2015 г., було підготовлено 12 доповідей.

Для участі в XXII Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених і студентів «Актуальні питання створення нових лікарських засобів», кафедрою було рекомендовано доповіді: Томашевская Д. «Взаимозв’язок росто-вагових і функціональних показників студенток НФаУ » (наук. кер. — к.пед.н., ст. преп. Кирильченко С.М.), Бондарь Ю. «Дослідження рівня фізичної підготовленості студентів-фармацевтів» (наук. кур. — ст. преп. Ізмайлова Н.І.), Насралла Хайдар (факультет з підготовки іноземних громадян) (наук. кер. — к.н. з фізичного виховання та спорту , доц. Королинская С.В.), Соболева Я. «Фізичне виховання в системі професійно-прикладної підготовки спеціалістіів фармації» (наук. кер.- к.пед .н., ст. преп. Зеленський Р.М.).

 2015-2016 н.р.

З вересня 2015 р.  роботу СНТ очолила Королинська С.В.

План СНТ кафедри фізичного виховання та здоров’я на 2015-2016 н.р.

Студенти СНТ кафедри фізичного виховання та здоров’я 2015-2016 н.р.

студентська конференція -2016р.

Print Friendly